“On a long path I wonder”

look at the country and think Strong mother 

and soon return to my cave

then sit think and remember

 

me my people and country have to listen and

speak blackfulla talk again 

The trees country and water want to listen

because in some countries blackfella talk gone 

 

“Yirrangmurujaang Narimung Ngiagaang”

Naandtharrapa Ngurajaang boondjulapa Bulwul

Minga Dhadjampa Balawiliaya Ngiagaangguli

Yerrowang Ngalawali Boownj Boondjulapa

 

Ngiagaanggulli Murra Ngura Ngia-pa Dharraya

Ngarapa Yaga Ngundahmurra Gumbilla 

Coondulaalijaang Ngura Ngudjoongpa Ngalya

Ngara Martha Marialaanga Nguralaali Ngundah

gum Yendaaga